Spojka traktoru Svoboda 15 r.v.1945 260x100x6 mm EBB7250